n y h e t s b r e v

Öckerö Företags 
Nyhetsbrev!

Efter varje styrelsemöte mailar vi ut en sammanfattad information, ett "Nyhetsbrev", om vad som diskuterades och beslutades till alla medlemmar i föreningen.
Det är möjligt, och dessutom väldigt uppskattat, att returnera mailutskicket med synpunkter, frågor etc.
Nyhetsbrevet publiceras även här på hemsidan

 


 

Februari 2019

Nyhetsbrev

 

Kommande aktiviteter

6 feb: Frukostmöte tillsammans med Öckerö Kommun, kl 09.00-09.30 i Öckerö kommunhus 

14 mars: Årsmöte på Haralds Restaurang, Hönö Klåva kl 18.00

 

Aktuellt från styrelsen

Verksamheten har kommit igång efter jul- och nyårsuppehållet och vi höll vårt första styrelsemöte för året den 29 januari. 

Delta i styrelsearbetet?

Vi närmar oss tiden för vårt årsmöte i mars och några styrelseledamöter har anmält att de kommer att lämna styrelsen i samband med detta. Vi vill därför gärna komma i kontakt med medlemmar som har intresse och lust att delta i ett kreativt, roligt och stimulerande arbete som styrelseledamot i föreningen, och därmed bidra till att stärka vårt näringsliv. Kontakta oss på styrelsen@ockeroforetag.se

Fakturering av årsavgift för 2019 kommer att ske under februari.

 

Kommunikation

Arbetet med att ta fram en spännande och attraktiv hemsida fortsätter och ett intressant utkast diskuterades på mötet. Ambitionen är att åstadkomma en interaktiv, mobilanpassad hemsida som är lätt att underhålla med kopplingar till andra sociala media som Facebook och Instagram. Vi ser också på möjligheten att ge medlemmar tillgång till exklusivt material genom en egen ”Min sida”.

 

Utbildning

En mycket välbesökt, känslomässig och inspirerande föreläsning med Janne Gunnarsson från Värdskapet Sverige hölls den 28 januari på Nimbus över ämnet: Konsten att få människor att känna sig inkluderade och välkomna. Föreläsningen gav deltagarna insikt om grunderna till gott värdskap och om vikten för alla som har kunder, patienter, kollegor, vänner och familj att behandla dem med respekt, värdighet och omtanke. Tack alla 62 närvarande medlemmar för den här kvällen!

 

Events

Årsmöte

Vi har nu bestämt tid, plats och innehåll för vårt årsmöte. Anteckna den 14 mars kl 18:00 på Haralds Restaurang i Hönö Klåva. Förutom sedvanliga årsmötespunkter kommer vi att visa vår nya hemsida. 

Vårt huvudnummer för kvällen blir ett föredrag av Linda Hammarsten som ger oss sina reflektioner på värdet av att arbeta tillsammans, inte bara samtidigt! Linda är en eftertraktad föreläsare som vi är mycket glada över att få välkomna till oss i Öckerö Företag. Se mer på www.lindahammarstrand.se 

Föreningen bjuder på buffé. Dricka mm finns att köpa därtill. 

Anmälan om deltagande senast 11 mars

Ange företags samt antal och namn på deltagare

Annat

Besöks- och Näringslivsrådet (BNR) 

Vår representation i BNR förändras from 2019. Christer Olofsson kvarstår som rådets ordförande men Ulf Emanuelsson och undertecknad avgår och ersätts med Isabel Bjurmalm och Lars-Gösta Alsterberg. Från föreningarna ersätts Tommy Wallhult med Stein Ove Paulsen. Första mötet för året hålls den 20 februari. 

Vi uppmanar alla medlemmar att höra av sig till styrelsen med frågor man önskar få diskuterade i BNR. En unik möjlighet att lyfta fram angelägna frågor! 

På återseende!

 

För styrelsen,

Magnus Jonasson

Ordf Öckerö Företag

 
Öckerö Företag logotyp
 
 
Information till medlemmar i Öckerö Företag. Sprid gärna informationen inom ditt företag! Meddela oss personernas e-post adress samt namn på företag, och vi skickar nyhetsbrevet direkt.
Webbplats
E-post
Facebook
Instagram

Öckerö Företagarförening | Klåva Hamnväg 12, 475 32 Öckerö 

Nyhetsbrev

 

Kommande aktiviteter

19 dec: Infomöte om events i Öckerö Hamn, kl 18:00 i Öckerö Hamncafé Anmäl dig här

28 jan: Föreläsning med Janne Gunnarsson - ”Konsten att få människor att känna sig välkomna och inkluderade”, kl 18:00-20:00 på Nimbus, Öckerö. Anmäl dig här 

6 feb: Årets första frukostmöte, kl 09:00-09:30, Öckerö kommunhus

Året som har gått...

Nu i årets sista nyhetsbrev känns det viktigt att skriva några rader om året som gått. 

 

Vi har under året ökat våra leveranser mot medlemmarna med ett antal fler medlemsträffar, workshops och utbildningstillfällen. Vi upplever ett ökat intresse och engagemang från väldigt många i dessa aktiviteter och har fått positiv feedback för det innehåll och värde som på detta viset kommit våra medlemmar tillgodo. Mycket glädjande! 

Våra träffar, oavsett innehåll, har också visat sig vara utmärkta tillfällen för nätverkande och skapar genom detta ökad kännedom om andras verksamheter på ett sätt som i en förlängning stärker vårt näringsliv. 

Föreningen har förbättrat sin egen kommunikationsplattform genom ett antal aktiviteter. Visioner och mål har utarbetats och mycket annat. 

Event 365-projektet har nu varit i gång under ett år och har under denna tid etablerat en stark kommunikationsplattform under varumärket ”Destination X Islands”, något som är mycket viktigt för att kunna profilera eventutbudet och paketering av event för såväl arrangörer som deltagare och allmänheten. 

Samarbetet med Besöks- och Näringslivsenheten (BNE) inom Öckerö Kommun har förstärkts och vi har fortsatt med de uppskattade gemensamma frukostmötena, men också ökat vårt utbud av fler gemensamma utbildningstillfällen. Väldigt glädjande är att vi nu också noterar ett ökat deltagande i dessa utbildningar vilket ger oss ett kvitto på att vi ligger mer rätt med innehållet i utbudet. Vi är mycket glada åt våra goda relationer med BNE då vi känner att detta i hög grad bidrar till ökad kvalitet i våra leveranser och därmed bättre erbjudande till såväl nuvarande som blivande medlemmar. 

Nedan följer en sammanfattning av våra aktiviteter under året. 

Har du inte tid att läsa hela innehållet till slut vill vi passa på att, redan här, från oss alla i styrelsen och till er alla medlemmar önska en riktigt god jul och en avkopplande helgledighet, säkerligen tillsammans med nära och kära. Vi ses nästa år med nya tag och nya aktiviteter. 

 

Events

Årsmötet för 2017

På årsmötet den 21 mars lyssnade vi på ett inspirerande föredrag av Marcus Eldh som talade om paketering av outdoor-aktiviteter, men som också innehöll många andra värdefulla tankar om hur man genom smart paketering och presentation kan öka upplevelsen av kundvärde och därmed öka sina priser och lönsamhet. Tidigare på dagen hade Marcus en workshop med ett antal medlemmar där dessa frågor penetrerades mer på djupet. 

Medlemsmötet september 2018

Christer Olsson besökte oss den 24 september och på en mycket välbesökt medlemsträff med ca 85 deltagare, berättade han om värdet av att arbeta tillsammans och hur man skapar värde genom allianser och samverkan. Nyckelordet var ”Ensam eller stark”. Många tänkvärda uppslag och perspektiv presenterades av Christer kryddat med mycket humor. 

Workshop "Från vision till handling"

Eftersom detta slog mycket väl ut hos deltagarna beslutade vi om en uppföljning som vi anordnade vi den 26 oktober tillsammans med Christer i en workshop. Temat för denna var ”Från vision till handling” och i fyra arbetsgrupper Bygg, Infrastruktur, Besöksnäring och Marint kluster diskuterade deltagarna olika utvecklingsalternativ. F.n. pågår diskussion om hur detta kan följas upp och ges en fortsättning. 

 

Utbildning

Samarbete med Öckerö BNE

Vi har, som nämnts tidigare, under 2018 etablerat ett samarbete med Öckerö BNE för alla utbildningsaktiviteter. 

Vi har gemensamt arbetat fram en struktur för att på ett enhetligt och överskådligt sätt presentera det utbud som vi erbjuder våra medlemmar. På första nivån finns interaktiva utbildningar som oftast finns att tillgå gratis och ofta med externa leverantörer. På den andra nivån återfinns föreläsningar och workshop som ÖF och BNE ordnar ibland tillsammans och ibland var för sig. På den tredje nivån finns längre och mer kvalificerade utbildningsprogram, oftast med externa leverantörer. 

Enkäten

För att få en bättre kunskap om vad medlemmarna har för utbildningsbehov genomfördes i augusti en enkät. Vi fick bra svar på denna och baserat på inkomna önskemål ordnade vi i oktober en föreläsning om Digitala hot och skydd. Ett tjugotal personer deltog. En mycket värdefull och givande kväll. 

Ett annat område som visade sig vara intressant i enkäten var ”Hitta din egen drivkraft och motivation”. Detta har vi tillgodosett med den ovan nämnda workshopen vi genomförde den 26 november med Christer Olsson. 

Träff för byggbranchen

Den 20 november genomfördes en träff med aktörer verksamma inom byggbranschen som BNE anordnade. Det var ett trettiotal personer från byggsektorn och representanter från kommunen inom plan-, bygg och miljöenheten. ”Är ni kvalificerade för framtida uppdrag i Öckerö kommun” var rubriken och att det finns både kompetens och bredd konstaterade man och att samverkan är nyckelordet. 

Den 10 december hade vi en föreläsning om Effektiv försäljning. BRG arrangerade denna föreläsning inom projektet Tillväxt turism. 

 

Kommunikation

2017-18, åren då vi tog fram vår identitet samt paketerade och levererade den. Efter många år av osynligt arbete gjorde vi oss synliga. Vi började året med att formulera Öckerö Företags identitet/verksamhet, förnya mål och vision och utifrån det ta fram vår grafiska profil. Resultatet av detta är en aktiv och frekvent kommunikation till våra medlemmar genom våra digitala kanaler; Hemsidan, Facebook, Instagram och utskick av Nyhetsbrev. 

Externt kan vi konstatera att kommunikation och samverkan med er medlemmar och Kommunen/BNE/BNR är bättre än den någonsin varit, men än finns mycket kvar att fortsätta utveckla. Internt i styrelsen har vi utvecklat en arbetsmodell med arbetsgrupperna: Event, Utbildning och Kommunikation, vilket har underlättat vår kommunikation och våra processer avsevärt. 

Med vår framtagna identitet och grafiska profil kunde vi under året leverera:

 • En broschyr vilken vi presenterade på årsmötet 21 mars. En enkel broschyr som kortfattat presenterar vår verksamhet, med syftet att värva medlemmar. Den är nu utspridd på våra öar och finns självklart med på våra events.
 • Ett designat nyhetsbrev som nu blev mer överskådligt och rätt layout enligt Öckerö Företags profil. 
 • En enkät, vårt nya verktyg, för att på ett enkelt sätt interagera med er medlemmar, få in åsikter och önskemål om t ex. val av ämne/föreläsare/utbildning etc. Den 24 Aug provade vi detta och fick god respons av er medlemmar, vilket resulterade i ert val av ett utbildningsevent! 
 • Vår struktur och funktioner gällande vår nya hemsida, som kommer att levereras under 2019 (mobilanpassad såklart). 

Vi har nu såväl planer som verktyg på plats för att tydligt kommunicera de frågor, projekt och processer vi driver. 

 

Destination 10 Islands

Event 365-projektet har nu varit i gång under ett år och har under denna tid etablerat en stark kommunikationsplattform under varumärket ”Destination 10 Islands”. Genom logotypen som också kan utläsas som "Destination X" lyfter vi fram de outforskade omgivningarna som främsta besöksanledning för en nationell och internationell marknad. Målet på sikt med Destination 10 Islands är att stödja framtagning av upplevelsepaket och bygga en organisation för långsiktig eventproduktion med Outdoor som huvudfokus. 

Afterwork November 2018

Den 12 november höll projektet sin andra afterwork, den här gången på Hotel Trubaduren med temat ”Hur gör man i andra kommuner?” Det blev en lyckad uppslutning med över 70 deltagare som lyssnade på Bengtsfors Kommuns Destinationsutvecklare Crister Blüme och Johan Engström - strategisk utvecklare av naturturism från Turistrådet Västsverige. Bengtsfors har en mycket intressant modell för eventutveckling som de jobbat med sedan 2004 ihop med Camp Dalsland som är en ideell turistförening. Camp Dalsland består av företag inom besöksnäringen och näringslivet i Dalsland. Föreningens syfte är att med hjälp av olika evenemang lyfta fram Dalsland som outdoor-destination och arbeta för en ökad tillströmning av besökare från hela Sverige och övriga världen och har därigenom många gemensamma drag med vårt projekt. Mötet avslutades med en workshop kring vad vi kan hämta från Bengtsforsmodellen för att bygga vår egen Öckerömodell, något som nu en mindre grupp jobbar vidare med i projektet. 

Skärgården i Advent

Den sista månaden har projektledare Johan Schmeling hjälpt Skärgården i Advent med marknadsföring i sociala medier, annonser, affischer, PR, mailutskick och dokumentation. I år var det 15-årsjubileum för evenemanget och nytt för i år var att det var kvällsöppet på lördagen och att skärgårdsbåten Kungsö trafikerade sträckan Stenpiren - Eriksberg - Majorna (Klippan) - Hönö Klåva t/r både lördag och söndag. Johan administrerade ett system för prissänkta förköpsbiljetter online vilket föll ut väldigt väl med nästan 800 sålda biljetter. Diskussion förs nu vidare med Styrsöbolaget att hyra Kungsö för fler evenemang i vår och bygga en bokningssida för förköpsbiljetter även för sommarlinjen. 

Skärgårdsmilen & Bagageloppis

Två projekt som Johan kommer fokusera på i vår är att utveckla Skärgårdsmilen 27 april med en ny twist för att locka fler göteborgare att springa loppet (mer info om det kommer snart) samt en Bagageloppis som planeras att slås ihop med Öckerö Hamndagar den 30 maj i Öckerö Hamn. För er som är nyfikna på att höra mer om det evenemanget så har Johan bjudit in företagarna i området, Öckerö Hamn, kommunen, Röda Korset (arrangör av Öckerö Hamndagar), Arrangören av Bagageloppisen, segelsällskapet och Räddningstjänsten m.fl till ett infomöte den 19 december kl.18 på Öckerö Hamncafé. 

Skicka gärna en föranmälan till johan@10islands.se om du vill gå på det. 

Som sagt, en hel del har hänt, mycket mer kommer att hända. Vi har många spännande år framför oss och har alla förutsättningar till att samordna, utveckla och skapa Sveriges bästa företagsklimat. 

Vi i styrelsen ser fram emot nya spännande möten med er alla nästa år.

God Jul & Gott Nytt År!

 

För styrelsen,

Magnus Jonasson

Ordf Öckerö Företag 

Oktober 2018

Nyhetsbrev

 

Kommande aktiviteter

23 okt 2018: Föreläsning ”Digitala hot & skydd” kl 18.00-20.30 Nimbus, Öckerö. Mer info på ockeroforetag.se och Facebook

1 nov 2018: Sista datum för medlemmarnas input till Öckerö Företag styrelse inför strategimöte i Besöks och Näringslivsrådet

7 nov 2018: Frukostmöte kl 0900-0930, Öckerö kommunhus

12 nov 2018: After Work m/Destination 10 Islands kl 18:00, plats kommer inom kort. Tema: Hur gör andra kommuner?

 

Aktuellt från styrelsen

Delta i styrelsearbetet?

Är du intresserad av kreativt och roligt arbete för företagsamheten i vår kommun så finns plats för fler ledamöter i styrelsen. Om du är intresserad, kontakta oss på styrelsen@ockeroforetag.se

 

Destination 10 Islands

Just nu stödjer projektet Skärgården i Advent och kommer börja med marknads-föringen av evenemanget inom kort. Klart är att Kungsö kommer gå från Stenpiren, Eriksberg och Klippan med två avgångar t/r både 1a och 2a december. 

Johan besöker även andra kommuner som gjort lyckade eventsatsningar och träffar människorna bakom dem. Fokus är fortfarande outdoor, men produktioner inom musik, film, konst, mat, marknad, dryck och upplevelsepaketering är också intressanta områden som vi försöker hitta arrangörer till. Målet på sikt är att plocka det bästa från hur andra kommuner har lyckats och skapa en modell för eventutveckling i Öckerö Kommun. Den 12:e november är det dags för projektets andra After Work där bl.a. Bengtsfors Kommuns destinationsutvecklare Crister Blüme är inbjuden för att dela med sig av sina erfarenheter, missa inte det.

Ett event som börjar närma sig skarpt läge är en ”Bakluckeloppis” i Öckerö Hamn den 30 maj nästa år. Ett kul och spännande event som på flera andra platser har lockat många besökare. Loppisen kan samköras med t.ex. kringaktiviteter för barn, ölprovning och musik för att locka en bredare målgrupp. 

Har du förslag och idéer till något som kan bli ett spännande event, tveka inte att höra av dig till Johan Schmeling för diskussion och assistans med konceptutveckling, platsval, etablering, tillstånd och kontakter m.m.  

Mer info om projektet hittar ni på 10islands.se 

Johan kontaktar du enklast på johan@10islands.se 

 

Events

Medlemsmöte 24 september

Den 24 september hade vi ett mycket uppskattat medlemsmöte på Havskatten med 85 deltagare. 

På mötet utnämndes årets företagare 2017 och utmärkelsen denna gång gick till fam. Johansson, Astrid Fiske AB. En stor och betydande aktör inom fiskenäringen nationellt och i Norden, med stor verksamhet också inom beredningsindustrin. Hela verksamheten kännetecknas av ett stort miljöengagemang. 

Förutom information från vår samarbetspartner Besöks- och Näringslivsenheten, Öckerö Kommun och från Öckerö Företag så lyssnade vi också på ett mycket intressant föredrag av Christer Olsson som talade under rubriken ”Ensam eller stark”, med stort fokus på vikten av samverkan och samarbete mellan företag. 

Workshop med Christer

Efter presentation fick vi stort gensvar på vår fråga om uppföljning och fördjupning inom ämnet tillsammans med Christer vid ett senare tillfälle. Därför är det väldigt roligt berätta att vi kommer att anordna en workshop senare i november i detta ämne. Håll utkik efter mer information framöver. Alla medlemmar är välkomna, även om man inte deltog i medlemsmötet! 

Samverkan och samarbete mellan våra medlemmar vill Öckerö Företag på alla sätt stödja, och det utgör därför ett huvudområde i vår verksamhet. Att anordna möten med intressanta föredragshållare där våra medlemmar kan träffas bidrar till att skapa detta. 

 

Utbildning

Enkät om olika utbildningsområden 

Som vi tidigare berättat så arbetar vi inom detta område tillsammans med BNE (Besöks-och Näringslivsenheten) inom Öckerö Kommun. 

Den enkäten vi skickade ut i slutet av augusti där vi ställde fråga om intresse för utbildningar inom några angivna områden fick bra respons som underlag för vår fortsatta planering. 

Föreläsning "Digitala Hot & Skydd"

Ett konkret resultat är att vi den 23 oktober kommer att anordna en utbildning inom området datasäkerhet, med rubrik ”Digitala hot & skydd”. En allt större del av våra liv levs på nätet, både privat och i jobbet, och därmed blir det också allt viktigare att vi förstår och kan minimera de olika risker som kan uppstå med t.ex. id-kapningar, phishing, spam och virus. 

Anmäl dig senast 21 oktober till denna viktiga utbildning till: utbildning@ockeroforetag.se

Deltagande är gratis för medlemmar i Öckerö Företag (övriga får betala 100 kr/deltagare). 

Annat

Vi planerar även att återkomma med fler utbildningar under våren 2019 inom de områden som också placerades högt i enkäten såsom ”Merförsäljning och värdskap” (hur man kan öka sin försäljning genom aktiv kundvård) och ”Egen motivation och drivkraft”. 

En annan sak vi vill implementera framöver är att tillhandahålla ett större utbildningsutbud genom en ”utbildningsportal” på vår hemsida där våra medlemmar enkelt kan söka efter lämpliga utbildningar på ett överskådligt och enkelt sätt. 

 

Kommunikation

Arbete pågår med implementering av vår nya grafiska profil. Närmast ligger hemsidan nu för en uppfräschning och samtidigt göra fler funktioner, bl.a. det som nämns ovan om ”utbildningsportal” tillgängligt. Vi skall också se på möjligheten att göra våra medlemmar mer synliga med möjlighet att få med logotyp och länk till egen hemsida.

 

Vi har också broschyrer som vi gärna vill ha placerade. Har du någon lämplig plats för dessa i din verksamhet så hör av dig till info@ockeroforetag.se

Annat

Besöks- och Näringslivsrådet (BNR) 

Som alla säkert vet har Öckerö Företag tre ledamöter i detta kommunala råd och genom vår medverkan här har vi mycket goda och värdefulla möjligheter att föra fram förslag, synpunkter, klagomål m.m. från våra medlemmar direkt till kommunens politiker och tjänstemän. 

Närmast nu planerar vi för ett strategimöte i BNR i mitten av november. Vi vill därför uppmana våra medlemmar att kontakta oss i styrelsen med alla de synpunkter etc. som ni känner borde komma med vid detta tillfälle. 

För att kunna bereda alla ärenden ber vi om dina synpunkter senast 1:a november. Du skickar detta till: styrelsen@ockeroforetag.se 

Vid senaste BNR mötet 4 oktober rapporterades bl.a. att planen för Öckerö centrum är ute på granskning. Ett exploateringsavtal om hur kostnader skall fördelas är under framtagning tillsammans med berörda parter. Verksamheterna i Thyrell huset är uppsagda till 2020. Kommunen är behjälplig med att finna alternativa lösningar under projektering och byggtiden för dessa verksamheter.

Företagsklimatet i Öckerö Kommun

I början av oktober släppte Svensk Näringsliv sin rapport om näringslivsklimatet i Sverige och rankingen för samtliga kommuner. Öckerö kommun lyckas inte försvara förra årets placering som nr 23 bland Sveriges 290 kommuner och sjunker i årets ranking med nio placeringar till plats 32. Fortfarande dock en mycket bra placering. Analys av utfallet pågår men vi kan se att Öckerö inte tappat på de flesta utvärderings-parametrarna i absoluta tal, utan vår nedgång huvudsakligen är relativ till att andra blivit bättre. Vi försvarar också alltjämt vår position som tredje bäst i Västsverige efter Härryda och Partille. 

Händer i Klåva

Planeringen för ”Skärgården i Advent” pågår för fullt och planerar att avhållas 1 helgen i december. Denna helg kommer glädjande nog samma båt som trafikerade linjen Stenpiren – Klåva i somras att göra samma rutt med två turer i vardera riktningen.

På återseende!

 

För styrelsen,

Magnus Jonasson

Ordf Öckerö Företag

September 2018

Nyhetsbrev

 

Kommande aktiviteter

5 sept 2018: Frukostmöte kl 09:00-09:30, Öckerö kommunhus

24 sep 2018: Medlemsmöte kl 18-21, Havskatten, Hönö

 

Aktuellt från styrelsen

Verksamheten har kommit igång efter sommaruppehållet med ett första styrelsemöte 28 augusti. Vi är nu 9 personer i styrelsen. Arbetet i våra tre permanenta utskott fungerar mycket bra och arbetssättet har visat sig underlätta att snabbt få nya ledamöter "på banan". 

Delta i styrelsearbetet?

Är du intresserad av kreativt och roligt arbete för företagsamheten i vår kommun så finns plats för fler ledamöter i styrelsen. Om du är intresserad, kontakta oss på styrelsen@ockeroforetag.se

 

Destination 10 Island

Efter en tid av arbete med att ta fram en kommunikationsplattform för projektet, kommer nu arbetet framöver att fokusera på att etablera nya höst-, vinter- och vårevenemang i Öckerö kommun. Alla typer av outdoor-tävlingar och aktiviteter är intressanta, men även produktioner inom musik, film, konst, mat, marknad, dryck, upplevelsepaketering mm. Alla arrangörer, liksom andra med goda idéer, är välkomna att höra av sig till Johan Schmeling, projektledare, för diskussion och assistans med konceptutveckling, platsval, etablering, tillstånd och kontakter för att snabbt komma igång. 

Mer info om projektet hittar ni på 10islands.se 

Johan kontaktar du enklast på johan@10islands.se 

 

Events

Medlemsmöte 24 september

Den 24 september håller vi medlemsmöte på Havskatten, Hönö Röd, och denna gången har vi nöjet att välkomna Christer Olsson som föreläser under rubriken "Ensam eller stark", som handlar om vikten av samverkan och samarbete. 

Samverkan och samarbete mellan våra medlemmar vill Öckerö Företag på alla sätt stödja, och det utgör därför ett huvudområde i vår verksamhet. Att anordna möten med intressanta föredragshållare där våra medlemmar kan träffas bidrar till att skapa nya kontaktytor, ökar kunskapen om varandras verksamheter, ger inspiration och genererar nya idéer som tillsammans utvecklar och stödjer allas konkurrensförmåga. 

På detta möte kommer också årets företagare 2017 att utses. 

Vi träffas på Havskatten kl 18 och beräknar avsluta senast kl 21. Anmäl dig och kanske några av dina medarbetare till en inspirerande kväll med trevlig samvaro. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller… 

Anmälan till event@ockeroforetag.se eller vårt Facebook arrangement. Ange företag och namn på deltagare. 

 

Utbildning

Enkät om olika utbildningsområden 

Som vi tidigare berättat så arbetar vi inom detta område tillsammans med BNE (Besöks-och Näringslivsenheten) inom Öckerö Kommun. Eftersom vi har upplevt ett vikande intresse för de utbildningar som har erbjudits, så skickade vi för en tid sedan ut en enkät till alla medlemmar om tänkbara utbildningsområden. Vi uppskattar mycket om du har tid att besvara denna så vi får ett bra underlag för att kunna erbjuda relevanta utbildningar. 

Kolla din maillåda och svara gärna senast 7 september. 

Vi arbetar dock redan nu på att anordna ett seminarium inom området "Datasäkerhet", som troligtvis blir av i oktober. Mer info om detta senare.

 

Kommunikation

Ny designprofil

Arbete pågår med implementering av vår nya grafiska profil. Annonser, hemsida och Facebook har hittills fått viss uppdatering. 

Följ oss gärna på vår nya Instagram konto ockeroforetag

Vi har också broschyrer som vi gärna vill ha placerade. Har du någon lämplig plats för dessa i din verksamhet så hör av dig till info@ockeroforetag.se

Annat

Företagsklimatet i Öckerö Kommun

I slutet av maj släppte Svensk Näringsliv sin rapport om näringslivsklimatet i Sverige. I den bedömning som redovisas kan man se att vi med ett värde av 3,76 hamnar på tredje plats i Västsverige efter Partille och Härryda kommun. Värdet för Sverige ligger på 3,4 vilket placerar Öckerö kommun väl över genomsnittet. Glädjande! 

Händer i Klåva

Det finns nu en webbkamera i Klova hamn så man i realtid kan se t ex vädret. 

Båttrafiken mellan Stenpiren och Hönö Klåva har varit en stor succé! Självklart har det varit av stor betydelse för verksamheterna i själva Klåva, men glädjande nog så rapporterar många verksamheter runt om i kommunen ett uppsving som kan hänföras till båttrafiken. Roligt också att många Ö-bor har funnit detta som ett bra sätt att resa till Göteborg. Öckerö Företag har stöttat initiativet med främst marknadsföringsinsatser. Total har båttrafiken haft 33438 resenärer (varav 1021 med egna cyklar) vilket borgar för en positiv syn på en fortsättning även nästa säsong.

På återseende!

 

För styrelsen,

Magnus Jonasson

Ordf Öckerö Företag

 
Öckerö Företag logotyp
 
 
Information till medlemmar i Öckerö Företag. Sprid gärna informationen inom ditt företag! Meddela oss personernas e-post adress samt namn på företag, och vi skickar nyhetsbrevet direkt.
Webbplats
E-post
Facebook
Instagram

Öckerö Företagarförening | Hönö klåva 12, 475 32 Öckerö


TIDIGARE NYHETSBREV...

NYHETSBREV
18 03 27

Här följer en sammanfattning av styrelsemötet i Öckerö Företag 27 februari.
Bl.a. togs följande upp:

Allmänt från styrelsen

Öckerö Företag har fått en förfrågan från Samordningsförbundet Älv & Kust att sprida information till våra medlemmar om en utbildning i mentorskap som syftar till att hjälpa personer tillbaka till arbetsmarknaden. En person med ex.vis inlärningssvårigheter kan med rätt introduktion bli en pålitlig och lojal medarbetare. Om alla får ett passande arbete är det en mycket stor vinst för både samhälle, företag och individer. Win-win-win alltså!

Vi tycker det är bra om vi företagare, i den mån vi har möjlighet, tar ett socialt ansvar och försöker bidra med vår kunskap och erfarenhet. Under hösten 2018 kommer kurser i mentorskap att hållas i vår kommun. Anmälan till detta, eller för mer information, kontakta: Katja Bårman Nyqvist, Rehabvägledare Öckerö på tel 031-976396.

 

Årsmötet

Årsmötet kommer att hållas den 21 mars på Nimbus, Öckerö. Se bifogad annons. Förutom ordinarie mötespunkter blir det också ett spännande föredrag av Marcus Eldh från Wild Sweden. Sista anmälningsdag är 15 mars. Har Du frågor, förslag, motioner etc som Du vill ta upp på årsmötet, skicka oss då gärna ett mail innan mötet.

Dessutom kommer vi tidigare samma dag att tillsammans med Marcus Eldh att anordna en fyra timmars seminarium där vi går på djupet inom främst följande områden:

 • de villkor som gäller exempel kring att marknadsföra och paketera sin produkt/tjänst och hur man kan    utveckla samarbete med andra aktörer exempelvis hotell, restauranger
 • att vi verkar och lever i en unik miljö som ger stora möjligheter
 • hur man kan tjäna pengar på naturturism

Se vidare i bifogad annons även ang. detta. Föranmälan krävs.

 

Event 365

På vårt årsmöte kommer vår projektledare Johan Schmeling att berätta om arbetet hittills samt om möjligheter och utmaningar framöver.

Till projektet kommer vi att under våren knyta en praktikant och därigenom öka vår kapacitet i projektet. Har Du några uppslag och idéer till aktiviteter eller event så är Du välkommen att höra av dig till Johan om detta. Mail to: johan@ockeroforetag.se

 

Kommunikation

Vi kommer också att presentera en ny broschyr på årsmötet. Det har varit en bra övning för oss i styrelsen att genom arbetet med broschyren själva gå igenom vår verksamhet och förstå vad som är viktigt att framhålla för våra medlemmar, eller kanske hellre, för de som ännu inte är medlemmar.
 

Verksamhetsplan och budget 2018

Vår budget för verksamhetsåret 2018 fastställdes. Innehållet i korthet:

 • Eventgruppen skissar på att förutom årsmötet under våren, anordna ytterligare en medlemsträff under hösten. Nytt för i år är att vi anslår mer pengar och kringaktiviteter till ”Årets företagare” för att höja statusen på denna fina utnämning.
 • För utbildning avser vi att anordna minst fyra utbildningstillfällen. Vi tror att det finns ett stort intresse för information inom området e-handel och marknadsföring genom sociala media. Inom detta område ser vi också goda möjligheter till samarrangemang med Öckerö Kommun.
 • Kommunikationsgruppen planerar för att bl.a. bygga ut kommunikationsplattformen med en mobilanpassad hemsida.

Övrigt i budgeten:

 • Event 365 kommer också att inkluderas i budgeten och vi anslår medel i budgeten till del av kostnaden för en kommunikationsplattform.
 • Frukostmötena tillsammans med kommunen kommer att fortsätta och därmed vissa kostnader för bl.a. förtäring i samband med dessa.
 • Vi har en buffert i budgeten för andra tillkommande aktiviteter.

 

Utbildning

Vi anordnar tillsammans med Öckerö Kommun och Business Region Göteborg en utbildning inom Företag365 programmet. Annons om detta fanns intagen i Torslandatidningen nyligen. Kursen startar den 22 mars och avslutas den 2 maj. Den bygger på fyra träffar och 2 timmars personlig rådgivning. Ett mycket bra tillfälle för det lilla och medelstora företaget att förbättra insikten om sin verksamhet och se förbättringspotentialen. Se vidare i bifogad annons.

Vidare hålls ett informationsmöte den 8 mars kl 18.00 i kommunhuset om en kurs i Utmanande Försäljning med Lars Olsson.

Styrelseledamöter

Fem styrelseledamöter kommer att lämna styrelsen i samband med årsmötet, vilket valberedningen har informerats om. Valberedningen arbetar med att ersätta dessa och ett antal goda namn finns på listan. 

Klåva Centrumutveckling

Fr.o.m 1 januari i år så ansvarar föreningen för de aktiviteter som tidigare drivits av föreningen Klåva Centrumutveckling, som enligt eget beslut tidigare beslutat att upphöra med sin verksamhet i egen regi. Christer Olofsson och Dan Modin är utsedda huvudmän i Öckerö Företags styrelse för verksamheten i Klåva.

 

Nästa styrelsemöte

Datum kommer att bestämmas tillsammans med nya styrelsen efter årsmötet.

På återseende nästa gång på frukostmötet i kommunhuset 7 Mars.

 

För styrelsen

Magnus Jonasson

Ordf Öckerö Företag

NYHETSBREV
18 01 30
Här följer en sammanfattning av styrelsemötet i Öckerö Företag 30 januari. Bl.a. togs följande upp:

 

Årsmötet

Planering inför årsmötet fortsätter. Eftersom vår verksamhet f.n. mycket handlar om Event 365 och hur vi kan stimulera fler besökare att komma till vår vackra kommun, har vi engagerat Marcus Eldh från Wild Sweden att komma och ge en föreläsning som mycket kommer att handla om just besöksnäringen och hur man kan tillsammans kan samverka och paketera upplevelser bättre för våra besökare. Läs mer om Wild Sweden på www.wildsweden.com. Vi kommer att hålla årsmötet den 21 mars på Nimbus, Öckerö.

 

Reservera kvällen för detta intressanta föredrag och håll utkik efter mer information när vi närmar oss i tiden. Årsmötet kommer givetvis också att behandla normala stadgeenliga punkter.

 

Dessutom kommer vi tidigare samma dag att tillsammans med Marcus Eldh anordna en fyra timmars workshop där besöksnäringsfrågor kommer att behandlas mer på djupet. Mycket intressant! Vem, hur, när och var man anmäler sig till detta kommer vi att återkomma med senare.

 

Event 365

Arbetet i projektet fortsätter. I fokus står behovet av en kommunikationsplattform så att vårt gemensamma budskap kan förmedlas på ett regionalt och internationellt gångbart sätt. Diskussionen har påbörjats kring några konkreta uppslag men vi är ännu alltför tidiga för att kommunicera om detta än. Vi trycker i projektet på att det är bättre att skynda långsamt och göra rätt snarare än tvärt om.

En utmaning för projektet och styrgruppen är just nu att finna finansiering för kommunikationsplattformen.

 

Kommunikation

Vi kommer att presentera en broschyr på årsmötet. Uppgiften kanske kan uppfattas som enkel, men den föranleder en hel del annat också som bör vara i ordning. Bl.a. grafisk profil, dvs hur vi använder färger, typsnitt och logotyper. Detta är ett arbete som inte tidigare blivit gjort som nu krävs. Väl med detta på plats kan vi sedan enkelt ta nästa steg med exvis uppdaterad och mobilanpassad hemsida.

 

Verksamhetsplan och budget 2018

Underlag från arbetsgrupperna har arbetats fram.

 • Eventgruppen skissar på att förutom årsmötet under våren, anordna ytterligare en medlemsträff under hösten.
 • Utbildningsgruppen föreslår två utbildningstillfällen, men kommer också att undersöka möjligheter att tillsammans med kommunen anordna fler tillfällen. Vi tror att det finns ett stort intresse för information inom området e-handel och marknadsföring genom sociala media.
 • Kommunikationsgruppen planerar för de aktiviteter som nämns ovan.

 

Övrigt i budgeten:

 • Event 365 kommer också att inkluderas i budgeten och vi överväger ett anslag från föreningen till en kommunikationsplattform. Sedan tidigare finansierar vi över budgeten 15 % av projektets löpande kostnader.
 • Frukostmötena tillsammans med kommunen kommer att fortsätta och därmed vissa kostnader för bl.a. förtäring i samband med dessa.
 • Vi ser behov av att hålla en buffert för andra möjliga tillkommande aktiviteter.

 

Slutliga anslag för dessa aktiviteter kommer att beslutas på nästa möte. Det ekonomiska läget för 2018 är gott pga. balanserade överskott från tidigare år. Årsavgifterna kommer att hållas på samma nivå som 2017 och blir fakturerade under februari-mars.

 

Styrelseledamöter

Ett par styrelseledamöter kommer att lämna vid årsmötet, vilket valberedningen har informerats om. Styrelsen är beroende av motiverade, engagerande ledamöter som drivs av glädjen att bidra att tillsammans och göra oss företagare framgångsrika. Är Du intresserad av att delta i styrelsearbetet, tveka inte att höra av dig till oss.

 

Klåva Centrumutveckling

Fr.o.m 1 januari i år så ansvarar föreningen för de aktiviteter som tidigare drivits av föreningen Klåva Centrumutveckling, som enligt eget beslut tidigare beslutat att upphöra med sin verksamhet i egen regi. Vi välkomnar alla företag i Klåva till Öckerö Företag och ser att vi nu tillsammans har skapat en starkare förening i våra samtal med främst Öckerö Kommun.

 

Genom beslut så skall alltjämt de medel som inbetalas av företagen i Klåva, förutom årsavgifterna, enbart användas för aktiviteter i Klåva som tidigare. Omvänt kommer, i normalfallet, inte årsavgifter inbetalda till Öckerö Företag att användas i Klåva-aktiviteter.

 

Årets företagare

Sedan en tid tillbaka så utser vi också Årets Företagare på medlemsträffen under hösten. Nytt är att vi för årets företagare 2017 vill höja prisets status på sätt som vi kommer att återkomma om. I samband med detta har vi också fastlagt en grundprincip för utnämningen; vi kommer att främst leta efter företag eller föreningar som under året har åstadkommit en märkbar positiv förändring eller händelse. Om det sedan dessutom är så att företaget/föreningen har satt Öckerö kommun på kartan, så har vi funnit en stark kandidat till utnämningen.

 

På återseende nästa gång på frukostmötet i kommunhuset 7 februari.

 

Nästa styrelsemöte hålls 27 februari.

 

 

För styrelsen

Magnus Jonasson

Ordf Öckerö Företag

Nyhetsbrev

Allmänt

Vi behandlade ett antal ”kamerala” frågor av mer intern natur på detta möte. Det viktigaste beslutet vi tog för dig som medlem är att föreningen kommer att momsregistrera verksamheten retroaktivt fr.o.m 1 jan 2017. Verksamheten har vuxit omsättnings- och verksamhetsmässigt till en nivå där detta är ofrånkomligt men vi ser också klara fördelar eftersom vi också då kan lyfta av ingående moms och därmed sänka våra kostnader så att pengarna räcker till mer aktiviteter för våra medlemmar. Detta innebär vidare att vi nu kommer att lägga moms på serviceavgiftsdelen av årsavgiften. Denna moms blir ingen kostnad för medlemsföretagen utan dras av mot ingående moms i redovisningen.

 

På grund av att vi måste göra detta retroaktivt, så kommer vi att under december skicka ut en faktura till alla medlemmar som enbart kommer att uppta momsen på den tidigare under året fakturerade serviceavgiften. En liten olägenhet för dig som medlem kanske som vi ber om överseende med, men väldigt viktig för föreningen.

Event 365

Vi har under november hållit det första styrgruppsmötet i Event 365 med styrgruppen som leds av Aina Nilsson-Ström och med Johan Schmeling som projektledare. Ett mycket bra första möte där styrgruppsmedlemmarna fick tillfälle att bekanta sig med varandra och introducerades i uppgiften framför oss.

 

Nästa möte skall hållas redan 8 december och då skall vi bl.a. titta på den befintliga ”eventkalendern”, vilka event finns redan idag, var, hur och när infaller dessa så vi har en gemensam bra bild över nuläget.

  

Kommunikation

Vi enades om att vi är i behov av en grafisk profil för Öckerö Företag, som behöver genomsyras i samtliga våra kanaler vi använder.
Vi beslutade att ta fram kostnad för en grafisk profil.
Möte med Johan Schmeling är inbokad att om möjligt är att ta fram en övergripande  strategi gällande kommunikation på Öckerö.

 

Utbildning

Föreningen arrangerade en mycket välbesökt och uppskattad utbildning om den nya EU gemensamma Dataskyddsförordningen den 13 november. Utbildningen lockade ca 35 deltagare som alla föreföll mycket nöjda med vad de fått ta del av.

Vi vill fortsätta att anordna intressanta utbildningar och har du något behov eller uppslag, tveka inte att kontakta oss.

 

Medlemsträffar

Planeringen för årsmötet påbörjas nu och vi siktar på att hålla ett möte i början mars. Som vanligt kommer vi att försöka få hit någon intressant föredragshållare. Har du förslag, kontakta oss!

 

Övrigt

Vi deltar i en arbetsgrupp tillsammans med Öckerö Kommun BNE (Besöks- och Näringslivsenheten) för att utröna intresset bland kommunens företag för deltagande i en företagsmässa som kanske kan hållas under nästa år. Mer information om detta när den finns tillgänglig.

 

 

 

// Öckerö Företag

NYHETSBREV
17 10 26

 

Hej,

 

Information till medlemmar i Öckerö Företag. Sprid gärna informationen till andra inom Ditt företag som Du tror kan vara intresserade.

 

Vi har nu en egen lokal! Vårt senaste styrelsemöte kunde vi hålla i vår nya föreningslokal Klova Hamnväg 12 där vi har tillgång till möteslokal och kontorsrum. Väldigt roligt tycker vi i styrelsen. Det stärker identiteten för föreningen och stärker känslan av tillhörighet för alla medlemmar. Välkomna att titta förbi men ring först för det är inte alltid bemannat på kontoret.

 

Här följer en sammanfattning av styrelsemötet i Öckerö Företag 24 oktober. Bl.a. togs följande upp:

 

Event 365

Johan Schmeling, ny projektledare för Event 365, deltog och presenterade sig för hela styrelsen. Johan börjar sitt arbete för oss 1 november, samma dag som vårt nästa frukostmöte i kommunhuset och han kommer att vara där då för att träffa våra medlemmar för första gången. Boka gärna in detta tillfälle och kom till frukostmötet 9-9:30 och hälsa på Johan.

Vill du veta mer om Event 365, titta här: http://ockeroforetag.123minsida.se/183717651

 

Styrgruppen för projektet är utsedd och ett första möte kommer att hållas 14 november.

 

Kommunikation

Vi diskuterade och jämförde två förslag till presentationsbroschyr som inlämnats och presenterades av kommunikationsgruppen. Två mycket bra förslag med delvis olika framtoning. Vi konstaterar att vår grafiska kommunikations-modell behöver ses över och bli mer enhetlig. Vi beslutar att bearbeta den fram till nästa styrelsemöte.

Utbildning

Föreningen kommer att arrangera en utbildning om den nya EU gemensamma Dataskyddsförordningen den 13 november kl 18-20 i kommunhuset. Denna förordning ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och träder i kraft maj 2018. Mycket viktigt att vara informerad om de nya reglerna eftersom bristande efterlevnad kan resultera i dryga sanktionskostnader. Denna utbildning är GRATIS för medlemmar (icke-medlemmar betalar 300 kr). Vi bjuder på kvällsfika (bara en sån sak… ). Anmälan enklast genom att direkt svara på detta mail med deltagarnamn och företag.

Vi fortsätter att överväga andra intressanta utbildningar och har du något behov eller uppslag, tveka inte att kontakta oss.

 

Övrigt

Genom vår medverkan i Öckerö Kommun Besöks- och Näringslivsrådet (BNR) så deltar vi också i rådets strategiarbete. Rådet har ett strategimöte den 16 november och styrelsen Öckerö Företag träffas den 8 november för att formulera våra ställningstaganden och bidrag till detta strategiarbete. Har du som medlem ideér eller synpunkter som du vill att vi skall beakta så är du välkommen att skicka det till oss innan vårt möte.

 

Nästa styrelsemöte hålls 21 november.

 

// Öckerö Företag

NYHETSBREV
17 09 29

Hej,

 

Information till medlemmar i Öckerö Företag. Sprid gärna informationen till andra inom Ditt företag som Du tror kan vara intresserade.

 

Först vill vi gärna uppmärksamma insamlingen till ”Världens Barn” som nu drar igång för fullt. Öckerö öarnas Rödakors krets är som vanligt helhjärtat engagerade och Öckerö Företag vill också be våra medlemmar att bidra till denna otroligt värdefulla insamling där Öckerö kommun ofta har lämnat stora bidrag. Se ytterligare information bif. detta mail. För de företag, organisationer eller privatpersoner som skänker 50.000 kr eller mer och vill komma in på rullisten i TV-rutan är deadline för anmälan 2 oktober, alltså väldigt snart. Anmälan till: info@varldensbarnockero.se

 

Här följer en sammanfattning av styrelsemötet i Öckerö Företag 26 september. Bl.a. togs följande upp:

 

Event 365

Jordbruksverket har i mitten av september slutligen godkänt vårt anslagsäskande för projektet. Vi hade sedan maj goda känslor för att det skulle gå vägen men inget är klart förrän det är klart och där är vi nu 😊

 

Därför är det extra roligt att vi nu också hittat vår projektledare. Johan Schmeling heter han med ett gediget CV inom eventområdet. Gå gärna till www.happyspot.se för att se lite mer om Johans meriter. Vi har enats om projektstart 1 november i år och Johan kommer att delta på frukostmötet i november och presentera sig. Vi har också hyrt en kontorslokal i Klåva som kommer att bli en fast punkt för Event 365-projektet.

 

Arbetet med styrgrupp för Event 365 börjar nu också närma sig ett slut. Ett antal erfarna personer är vidtalade att ingå i gruppen som blir ca 12 personer.

 

Medlemsträff

Den 14 september avhölls ett välbesökt medlemsmöte på rest Trubaduren i Klåva. Ca 50 personer var där och lyssnade till ett mycket underhållande och inspirerande föredrag av Dennis Andersson, Mr Gothia Cup. Jag tror inte det lämnade någon oberörd och gav också många glada skratt. Föreningen informerade om våra aktiviteter med fokus på Event 365 så klart. Ronald Johansson från kommunen talade uppskattande om samarbetet med Öckerö Företag och vi utdelade också årets mest eftertraktade utmärkelse, ”Årets Företagare” som för år 2016 blev Öckerö borgen, kanske mer känt som Ö-varvet. Ett mycket välskött företag som under många år med målmedvetet arbete har utvecklat företaget till en av de största arbetsgivarna i kommunen.

 

Ett stort tack skall här också riktas till Sanna på Trubaduren för ett jättefint arrangemang med god mat till oss alla.

 

På styrelsemötet summerade vi våra intryck och vi är eniga om att vill gärna fortsätta att anordna den här typen av medlemsträffar med gott om utrymme för nätverkande och information men framför allt med bra föredragshållare!

 

Kommunikation

Arbetet med förslag till broschyrmaterial är levererat, 2 reklambyråer har vardera presenterat sitt förslag. Vi beslutar om vilket förslag vi väljer på nästa styrelsemöte.

Att poängtera är avsaknaden av komplett kommunikationsplan i föreningen som all vår info/marknadsföring bör samstämma med. Vi konstaterar att även Öckerö Kommun saknar detta.

 

Utbildning

Baserat på den enkät som skickades ut i slutet av augusti så ser vi nu att det finns ett intresse och behov av utbildning inom den nya EU-anpassade dataskyddsförordningen (ersätter Personuppgiftslagen, PUL) som skall träda i kraft i maj 2018. Vi har fattat beslut om att anordna en sådan utbildning på kvällstid i mitten av november. Håll utkik efter vidare information om detta som kommer på Facebook, Lokalbladet och via mail. Deltagande kommer att vara gratis för medlemmar.

 

Övrigt

En punkt som kom upp var att undersöka intresset för att anordna studiebesök för våra medlemmar, där vi exvis besöker olika medlemmar som får berätta om, och visa upp, sin verksamhet. Inget konkret beslut om detta fattades dock på mötet.  

 

 

Nästa styrelsemöte hålls 24 oktober.

 

// Öckerö Företag

 

 

 

 

NYHETSBREV
17 08 28

 

Event 365

 

Annons är ute i diverse media och glädjande är att vi har en hel del intressanta ansökningar att utvärdera. Ansökningstiden går ut den 5 september så än finns det tid att anmäla intresse. Annonsen finns på vår hemsida www.ockeroforetag.se -> ”Event 365”. Sedvanliga ansökningshandlingar skickas till: info@ockeroforetag.se. Vi avser att slutföra rekryteringen under september.

 

 

 

Vi har också påbörjat sökandet efter lämpliga personer till projektets styrgrupp och ÖF styrelse kommer under september att arbeta med även denna mycket viktiga fråga. Under september kommer vi också att anskaffa en lämplig kontorslokal för projektarbetet.

 

 

 

Kommunikation

 

Arbetet med förslag till broschyrmaterial fortsätter och två företag har valts ut för presentation inför styrelsen på nästa möte med förslag till utformningen av detta men också för att bidra med andra idéer inom kommunikationsområdet.

 

 

 

Utbildning

 

Som medlem fick du nyligen en förfrågan från vår utbildningskommitté om förslag på önskade utbildningsområden. En hel del svar har inkommit och skall utvärderas. Vi ser dock gärna att många fler svarar så titta gärna igenom din maillåda och svara på den förfrågan. Bland hittills inkomna svar kan vi notera ett intresse för utbildning om PUL, Personuppgiftslagen som träder i kraft maj 2018.

 

 

 

 

 

 

 

// Öckerö FöretagNYHETSBREV

17 06 21

Hej,

Information till medlemmar i Öckerö Företag. Sprid gärna informationen till andra inom ditt företag som du tror kan vara intresserade.

Här följer en sammanfattning av styrelsemötet i Öckerö Företag 20 juni. 
Bl.a. togs följande upp:

 

Event 365

Vi har nu utformat en annons för projektledarbefattningen för Event 365 som omnämndes bl.a. i föregående utskick. Annonsen finns på vår hemsida www.ockeroforetag.se -> ”Event 365” och bifogas också här i detta mail. Processen med att hitta rätt profil pågår fram till 8 september. Är du intresserad, eller vet någon annan som skulle kunna passa för detta, tveka inte att höra av dig. Det går bra att göra bl.a. genom att direkt svara på detta mail eller mail till: info@ockeroforetag.se

 

Det här uppdraget har alla förutsättningar att bli mycket inspirerande och utvecklande för rätt person och projektets slutresultat är väldigt viktigt för oss alla i Öckerö kommun. 

Vill du veta mer, kontakta Magnus 0736-005052 eller Christer 0723-320175.

 

Event 365 är ett projekt som ägs och drivs av Öckerö Företag och syftar till att stärka och utveckla event/besöksverksamheten inom kommunen med målet att etablera minst ett större, återkommande, event per månad under hela året.

 

Medlemsträff 14 september

Vi kommer att anordna en medlemsträff den 14 september på rest Trubaduren i Klåva. Vi har denna gång engagerat Dennis Andersson som föredragshållare. Dennis kommer att tala om sin resa som Gothia Cup ansvarig och hur detta byggdes upp från ingenting till ett världsevent för fotbollsspelande ungdomar. Vid denna träff kommer vi också bl.a. att utse Årets företagare 2016. Anteckna gärna redan nu detta datum. Mer information kommer senare.

 

Kommunikation

Arbetet med förslag till broschyrmaterial kommer att erbjudas ett antal företag med kompetens inom området. Bästa förslag hoppas vi kunna ta beslut om på nästa möte. Sommarledighet kan dock förskjuta det något.

 

Vi har också beslutat att erbjudande om uppdrag från Öckerö Företag i första hand skall riktas till föreningens medlemmar. Detta gäller alla typer av beställningar. 

Vår hemsida är nu uppdaterad med en aktuell medlemsförteckning inkl kontaktinformation. Se under ”medlemmar”. Kan vara bra att känna till.

 

Utbildning

Utbildningen ”Företag 365- Få Fart På Ditt Företag” som Business Region Göteborg anordnar höll ett informationsmöte den 12 juni på kommunkontoret. Fortfarande finns ett antal platser kvar för utbildningen som startar 18 september, se bif. information. Öckerö Företag är medarrangör och vi har tidigare fattat beslut att sponsra våra medlemmars deltagande i utbildningen med 200 kr.

 

Vi vill också gärna nämna utbildningen ”Academy of Excellence” som har ett antal platser kvar, se bif. Information.

 

Arbetsgruppen i styrelsen kommer att träffas för att diskutera vad som eventuellt ytterligare skall göras under 2017. Finns det utrymme/behov för andra utbildningar än ovannämnda? Känner du behov av utbildning inom något område, tveka inte att höra av dig till oss.

 

Nästa styrelsemöte hålls 29 augusti

 

Till sist vi från styrelsen önska alla våra medlemmar en
Trevlig midsommar och en härlig sommar!
Vi ses igen på nästa frukostmöte i kommunhuset 6 september 
och på vår medlemsträff 14 september.

 

Magnus Jonasson

Ordf Öckerö Företag


 

NYHETSBREV
170523 

Hej,

Information till medlemmar i Öckerö Företag.

Här följer en sammanfattning av styrelsemötet i Öckerö Företag 23 maj. Bl.a. togs följande upp:

Event 365

Som vi berättade i förra nyhetsbrevet så presenterade vi vår ansökan den 17 maj för Leader Södra Buhuslän.

Beslutet blev att vi beviljades bidrag med 70% av en fulltidstjänst för en projektledare. Resterande 30% kommer att finansieras genom en delning 50/50 mellan Öckerö Företag och Öckerö Kommun. Mycket glädjande att vi nu kan fortsätta och planera för genomförandet av ett mycket betydelsefullt projekt för oss alla i kommunen, men också att vi ännu en gång kan påvisa vårt goda samarbete med Öckerö Kommun i ett konkret projekt.

Slutligt beslut skall tas av Jordbruksverket, förmodligen i augusti/september men allt tyder på ett godkännande även där. Vi tänker därför redan nu påbörja processen att finna rätt person för att leda Event 365 projektet.

Vi vill därför be dig som läsare av detta, om du, eller någon du känner, att höra av sig till ÖF och anmäla intresse för detta spännande projekt. Det går bra att göra bl.a. genom att direkt svara på detta mail eller mail till: info@ockeroforetag.se

En profilbeskrivning kommer att tas fram men i korthet söker vi en person med erfarenhet och intresse för eventutveckling, med stor förmåga att samverka och bygga nätverk och att självständigt driva projekt. Projektledaren är underställd en styrgrupp vars medlemmar kommer att utses senare. Initialt är detta en projektanställning på 100% under projektets tänkta löptid (3 år), men kan senare övergå i en fast anställning i en organisationsform som projektledaren själv kommer att ha stor påverkan över.

Event 365 är ett projekt som ägs och drivs av Öckerö Företag och syftar till att stärka och utveckla eventverksamheten inom kommunen med målet att etablera minst ett större, återkommande, event per månad under hela året.

Kommunikation

Arbetet med att ta fram ett broschyrmaterial för presentation och marknadsföring av föreningen fortsätter och styrelsen avser att fatta beslut på nästa möte om utformningen.

Vi kommer då också att diskutera ett förslag om indelning av branschvis (eller geografisk) i ansvarsområden inom styrelsen för att bättre kunna nå olika medlemmar med mer riktad kommunikation och därmed uppnå bättre dialog och förståelse.

Utbildning

Öckerö Kommun har kallat till informationsmöte om ett utbildningsprogram kallat Företag 365 den 12 juni. Öckerö Företag är medarrangör och vi fattade beslut att sponsra våra medlemmars deltagande i utbildningen med 200 kr. Kommunens hemsida ger mer information om detta utbildningsprogram.

 

Nästa styrelsemöte hålls 20 juni

Magnus Jonasson

Ordf Öckerö Företag


 

NYHETSBREV
170425

 

Event 365

Vår ansökan om EU-bidrag från Leader, Södra Bohuslän, för Event 365- projektet går vidare och har nu passerat den första av tre godkännandenivåer. Den förberedande granskningen inom Leader är gjord och ansökan skall nu tas upp för godkännande av Leader LAG möte (Local Action Group) den 17 maj. Detta är den viktigaste beslutsnivån. Därefter skall Jordbruksverket slutgodkänna ansökan innan uppstart men detta kommer sannolikt att dröja till augusti/september. För de sökta medlen skall en projektledare anställas under tre år.

Event 365 är ett projekt som ägs och drivs av Öckerö Företag och syftar till att stärka och utveckla eventverksamheten inom kommunen med målet att etablera minst ett större, återkommande, event per månad under hela året.

Kommunikation

I vår verksamhetsplan för 2017 är kommunikation en viktig del. Vi vill stärka vår kommunikation med medlemmarna på olika sätt och också få till stånd en kreativ dialog för angelägna frågor som styrelsen kan driva mot, och tillsammans med, kommunen.

Vi diskuterade olika sätt att utforma anpassad kommunikation för olika branscher/intresseområden genom att utse kontaktpersoner inom styrelsen. Vi vill också öka vår marknadsföring av föreningen och fördelar med medlemskap och detta skall synliggöras på olika sätt, bl.a genom framtagande av broschyrmaterial. Mer inlägg och kommentarer på Facebook, bättre och mer frekvent uppdatering av hemsida och referat av styrelsemötena till medlemmarna är andra exempel. Agenda för styrelsemötena skall läggas upp på hemsidan innan varje möte.

Utbildning

Några utbildningsuppslag diskuterades. Generellt vill vi se på möjligheten att sponsra medlemmars deltagande i intressanta utbildningar, i egen eller andras regi.

Inspiration och medlemsmöten

Styrelsen avser att återkomma med inbjudan till ett medlemsmöte, troligtvis i september, med någon intressant föredragshållare. Vi vill också undersöka möjligheten att hålla ytterligare möten under hösten med kanske mer temabundet innehåll.

Öckerö Nya Centrum

Vi beslutade att inte lämna något kollektivt remissvar för medlemmarna eftersom vi inte har kunskap om varken medhåll eller motstånd. Var och en har haft möjlighet att framföra sina åsikter i de samråd med Kommunen som hållits.

 

Nästa styrelsemöte hålls 23 maj

Magnus Jonasson

Ordf Öckerö Företag


 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

04.10 | 20:04
EVENT 365 har mottagit 8
30.11 | 23:09
gångna år har mottagit 3
23.08 | 11:09
MEDLEMMAR har mottagit 6
17.09 | 00:23
DOKUMENT har mottagit 3
Du gillar den här sidan